Cổng thông tin tổng hợp về mỹ phẩm, trang điểm, và kiến thức làm đẹp

Nội quy sử dụng

Điều 1: Nội quy và hướng dẫn

 1. Những quy định này giữa nhóm thành viên điều hành trang web và thành viên được đặt ra nhàm đảm bảo cho mọi người có thể an tâm sử dụng dịch vụ trang web chúng tôi. Những quy định được đặt ra một các phù hợp về quan hệ giữa nhóm điều hành và thành viên.
 2. Để sử dụng dịch vụ trang web, bạn vui lòng đồng ý với những điều khoản quy định liên quan.
 3. Nhóm điều hành có thể sửa đổi những quy định mà không cần thông báo trước với thành viên. Đồng thời, các quy định đã được sửa đổi được áp dụng với tất cả các thành viên của trang web.

Điều 2: Đăng ký

 1. Theo như quy định này, thành viên là những người đăng ký theo các thủ tục đã được chỉ định, đồng ý với những điều khoản trong quy định, đăng ký trở thành thành viên theo phương pháp nhóm điều hành trang web chỉ định và được nhóm này thừa nhận là thành viên.
 2. Trong trường hợp nhóm điều hành nhận thấy những điều không phù hợp, việc đăng ký thành viên sẽ không được thừa nhận. Hoặc nếu có thì việc đăng ký cũng có thể bị xóa bỏ và trở lại tình trạng chưa được đăng ký.
 3. Trường hợp người đăng ký dưới 15 tuổi, cần phải có người bảo hộ.
 4. Nghiêm cấm mọi hành vi đăng ký ảo của các thành viên đã đăng ký.
 5. Nghiêm cấm các thành viên chuyển nhượng quyền sử dụng dịch vụ trang web hoặc quyền chia sẻ thông tin của mình cho bên thứ ba.

Điều 3: Địa chỉ email và mật khẩu

 1. Thành viên sử dụng dịch vụ trang web bằng địa chỉ email và mật khẩu (dưới đây sẽ gọi là địa chỉ email) đã đăng ký với nhóm điều hành trang web.
 2. Thành viên tự chịu trách nhệm với việc sử dụng và quản lý địa chỉ email của mình.
 3. Về tất cả các hành vi và kết quả của hành vi đó liên quan đến dịch vụ nhóm điều hành cung cấp theo địa chỉ email đã được đăng ký, thành viên tự chịu trách nhiệm về tài khoản của mình cho dù quá trình đăng ký có được chính thành viên đó thực hiện hay không, hoặc có xảy ra lỗi trong quá trình đăng ký hay không.
 4. Trường hợp bị đánh cắp hay bị mất địa chỉ email, hoặc phát hiện ra địa chỉ đang bị một người thứ ba sử dụng; thành viên phải lập tức thông báo và thực hiện theo các hướng dẫn của nhóm điều hành trang web.
 5. Nếu thành viên sử dụng trái phép địa chỉ của bên thứ ba mà hành vi đó gây ra tổn hại cho bên thứ ba hoặc nhóm điều hành thì thành viên đó phải có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba hoặc nhóm điều hành.

Điều 4: Thông tin đăng ký

 1. Nhóm điều hành sẽ lưu giữ và quản lý thông tin đăng ký bao gồm cả địa chỉ email và mật khẩu của tất cả các thành viên. Thông tin đăng ký của thành viên sẽ được chia thành thông tin hiển thị và thông tin bí mật (dưới đây gọi là thông tin không hiển thị).
 2. Nhóm điều hành sẽ quản lý nghiêm ngặt thông tin không công khai
 3. Nhóm điều hành sẽ thông báo về việc thông tin thành viên được chia ra thành hai loại là công khai và không công khai trước khi trên màn hình lúc thành viên đăng ký thông tin; vào thời điểm thành viên hoàn thành việc đăng ký, các thông tin sẽ được hiển thị công khai sau khi đã thông báo là thông tin hiển thị và có sự đồng ý của thành viên.
 4. Bất kể các điều khoản quy định đã nêu trên, trường hợp thành viên điền các thông tin vào mục công khai và điều này gây tổn hại đến bản thân cá nhân, thì thành viên đó phải tự chịu trách nhiệm, và không thuộc phạm vi trách nhiệm của nhóm điều hành. Vì vậy, hãy lưu ý khi điền thông tin vào mục công khai.
 5. Liên quan đến các mục thông tin đăng ký, các thành viên không được khai man bất kỳ thông tin nào.
 6. Các thành viên phải nhanh chóng thay đổi thông tin thành viên của mình trong trường hợp có thay đổi về địa chỉ, điện thoại cũng như các thông tin đăng ký khác.
 7. 7. Chúng tôi sẽ sử dụng một số thông tin thành viên đã đăng ký trong phạm vi cho phép để điều hành dịch vụ trang web này.

Điều 5: Những mục thành viên không được vi phạm

Các thành viên không được có những hành vi sau đây khi sử dụng dịch vụ này

 1. Những hành vi hoặc những hành vi có nguy cơ vi phạm đạo đức, luật pháp
 2. Những hành vi hoặc những hành vi có nguy cơ phạm tội
 3. Những hành vi hoặc những hành vi có nguy cơ đi ngược lại với hoạt động của xã hội
 4. Hành vi chia sẻ hoặc khai man thông tin đăng ký
 5. Hành vi phỉ báng thành viên khác hoặc người thứ ba
 6. Hành vi làm tổn hại đến quyền sở hữu trí tuệ của thành viên khác hoặc người thứ ba (bao gồm quyền tác giả, quyền thiết kế, quyền sáng chế, quyền áp dụng sáng chế mới, thương hiệu, know how…)
 7. Hành vi gây bất lợi đến thành viên khác hoặc người thứ ba
 8. Hành vi có mục đích lôi kéo tham gia vào các tổ chức, dịch vụ, hoạt động khác hoàn toàn không liên quan đến dịch vụ chúng tôi đang cung cấp
 9. Hành vi gây tổn hại đến hệ thống dịch vụ này bằng cách phát tán virus vào hệ thống …
 10. Hành vi tương tự như vận động chiến dịch trước bầu cử hoặc trong bầu cử, hoặc hành vi vi phạm đến luật bầu cử công khai trong xã hội
 11. Hành vi làm phát sinh lợi nhuận hoặc tổn hại kinh tế, hành vi trao đổi hàng hóa không mang giá trị, hoặc hành vi tặng quà mang giá trị kinh tế với các thành viên khác hoặc người thứ ba mà không theo quy định của nhóm điều hành; hoặc tất cả các hành vi mang mục đích kinh doanh khác
 12. Hành vi gây ảnh hưởng xấu đến trẻ vị thành niên
 13. Hành vi gửi thư rác, gửi thư đến nhiều thành viên với số lượng không cố định, đọc thư của người khác, hành vi bắt buộc thành viên khác hoặc người thứ ba trả lời bảng câu hỏi
 14. Hành vi phát tán lại những hình ảnh (hình ảnh, ảnh động, ghi chú, … sẽ được đề cập ở dưới) trong email được gửi từ nhóm điều hành
 15. Hành vi gây trở ngại hoặc làm tổn hại đến công việc điều hành hoặc uy tín của nhóm điều hành
 16. Hành vi vi phạm nội quy
 17. Hành vi nhóm điều hành cho là không phù hợp

Điều 6: Nghiêm cấm lợi dụng thông tin ngoài thông tin cá nhân

 1. Trừ trường hợp thành viên đã được nhóm điều hành thừa nhận (Bao gồm trường hợp có một người thứ ba có quyền hạn liên quan đến thông tin phù hợp, nhóm điều hành đã thông qua và người thứ ba cũng được thừa nhận; sẽ được đề cập đến phần dưới trong điều kiện này), thành viên không được phép sử dụng thông tin vượt quá mục đích riêng tư như mua bán, chuyển nhượng, xuất bản, công khai, hoặc nghiêm cấm hành vi tương tự đối với thông tin của thành viên khác hoặc người thứ ba.
 2. Thành viên không được sử dụng dịch vụ này phục vụ cho mục đích kinh doanh của mình.

Điều 7: Thông tin giữa các thành viên

 1. Các thành viên cần ý thức chấp hành tốt, hiểu rõ phạm vi trách nhiệm của mình khi sử dụng dịch vụ này, tránh gây phiền hà cho các thành viên khác hoặc người thứ ba.
 2. Nhóm điều hành chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với hành vi trao đổi thông tin cá nhân của các thành viên thông qua dịch vụ các thành viên đang sử dụng.
 3. Trong trường hợp người nào gây ra tổn hại cho nhóm điều hành, các thành viên khác hoặc người thứ ba do để virus xâm hại trong quá trình trao đổi thông tin cá nhân giữa các thành viên, người đó phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đã gây ra. Đồng thời, nhóm vận hành không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những tổn hại đó đối với thành viên, hoặc người thứ ba.

Điều 8: Quyền sở hữu

 1. Trong trường hợp phát sinh quyền sở hữu trí tuệ về những nội dung mà thành viên đã đăng tải (quyền tác giả, thiết kế, sáng chế, sử dụng sáng chế mới, thương hiệu, know how …), thông qua việc cung cấp dịch vụ, những quyền trên thuộc về nhóm vận hành, hoặc được chuyển nhượng cho nhóm vận hành vô điều kiện. Ngoài ra, thông qua các dịch vụ, nhóm vận hành cũng có quyền sở hữu nội dung, hình ảnh, khẩu hiệu, kế hoạch … của thành viên đăng lên khi họ tham gia ứng tuyển trong các kỳ tuyển do nhóm vận hành tổ chức.
 2. Quyền tác giả quy định bao gồm cả quyền lợi được quy định trong điều 27 và 28.
 3. Thành viên không có quyền cá nhân (Quyền biểu thị công khai, quyền hiển thị tên tuổi, quyền bảo hộ tính đồng nhất) đối với người thứ ba đã nhận được quyền lợi thông qua nhóm điều hành, hoặc đã được thông qua bởi nhóm điều hành.
 4. 4. Thông tin trên dịch vụ này sẽ được đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí hoặc được xuất bản; và các thành viên phải công nhận điều này. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không đăng tải những thông tin mang tính cá nhân như tên, địa chỉ … nếu không có sự cho phép của thành viên.

Điều 9: Nhận và gửi email

 1. Với tư cách là thành viên, bạn sử dụng địa email đã đăng ký thành viên để nhận và gửi email đến nhóm điều hành.
 2. Trường hợp sử dụng địa chỉ email khác với địa chỉ đã đăng ký, nhóm điều hành hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu xảy ra trường hợp bất lợi nào đối với thành viên đó.
 3. Nhóm điều hành có quyền lựa chọn và đăng tải những nội dung trên dịch vụ cũng như quyết định sẽ gửi nội dung nào đến các thành viên.
 4. Trường hợp muốn trả lời email của nhóm điều hành, hãy trả lời theo cách thức nhóm vận hành hướng dẫn.
 5. Trường hợp trả lời email không theo cách thức đã được hướng dẫn, nhóm điều hành hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bât lợi hoặc tổn hại cho thành viên đó.
 6. Bản thân thành viên phải tự chịu trách nhiệm với những nội dung mình đã trả lời qua email hoặc nội dung mình đăng tải.
 7. Trong quá trình điều hành dịch vụ, nhóm điều hành sẽ gửi email thông báo cần thiết đến các thành viên.
 8. Nhóm điều hành sẽ gửi email thông báo đến các thành viên nếu mở thêm một dịch vụ mới tương tự.

Điều 10: Quảng cáo sản phẩm

Các thành viên cần lưu ý rằng, nhóm điều hành sẽ đăng tải nội dung quảng cáo sản phẩm dựa trên tài liệu quảng cáo mà công ty sản xuất hoặc phân phối sản phẩm đó cung cấp, và nhóm điều hành hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung này.

Điều 11: Hủy tư cách thành viên

 1. Nhóm điều hành có thể hủy tư cách thành viên trong trường hợp vi phạm một trong các mục được liệt kê sau đây
  • Lợi dụng tư cách thành viên với mục đích xấu
  • Lợi dụng dịch vụ với mục đích thương mại riêng mà không được sự chấp nhận của nhóm điều hành
  • Khai man thông tin khi đăng ký thành viên
  • Có hành vi đe dọa đến uy tín của dịch vụ và doanh nghiệp này
  • Lợi dụng hệ thống và dịch vụ với mục đích xấu
  • Không thanh toán tiền cho nhóm điều hành sau khi mua hàng qua dịch vụ
 2. Trong trường hợp bị hủy tư cách thành viên, thành viên đó không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 12: Từ bỏ tư cách thành viên

 1. Trong trường hợp từ bỏ tư cách thành viên, thành viên đó phải gửi thủ tục theo quy định, sau khi nhóm điều hành xử lý xong thì thành viên đó chính thức từ bỏ tư cách thành viên của mình.
 2. Phải có sự đồng ý của thành viên trước khi các thông tin cá nhân đã được đăng ký và thông tin đã được đăng tải lên dịch vụ bị xóa bỏ khi thành viên đó quyết định từ bỏ tư cách thành viên của mình.

Điều 13: Thông tin – Dịch vụ

 1. Nhóm điều hành không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào về việc đảm bảo và nghiên cứu tính hữu dụng, chính xác, toàn diện cho thông tin và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 2. Nhóm điều hành có quyền chỉnh sửa các thông tin như nội dung văn bản, hình ảnh, video … mà thành viên hoặc người thứ ba cung cấp và các thành viên không có qyền phản đối điều này. Dĩ nhiên, nhóm điều hành không có nghĩa vụ phải biên tập tất cả thông tin có liên quan.
 3. Nhóm điều hành không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào (thể chất, tinh thần, tài sản…) đối với thành viên gây ra bởi việc cung cấp thông tin từ người thứ ba.
 4. Nhóm điều hành không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung thông tin công khai như địa chỉ email, thông tin riêng của cá nhân trong trường hợp thành viên đăng ký theo quy định tại điều 4, mục 3 (Thông tin công khai và không công khai)

Điều 14: Gián đoạn – ngưng cung cấp dịch vụ

 1. Nếu xảy ra một trong những trường hợp liệt kê sau đây, chúng tôi sẽ ngưng cung cấp hoàn toàn hoặc một phần dịch vụ mà không cần thông báo đến thành viên.
  • Trường hợp cần thiết phải nâng cấp hoặc bảo dưỡng dịch vụ hoặc hệ thống mạng khẩn cấp
  • Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, cúp điện…gây khó khăn cho việc cung cấp dịch vụ.
  • Trường hợp xảy ra những sự việc không thể dự đoán trước, nhóm điều hành gặp vấn đề khó khăn trong cung cấp dịch vụ.
 2. Nếu lợi ích của thành viên bị ảnh hưởng do xảy ra một trong những trường hợp nêu trên, nhóm điều hành hoàn toàn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều 15: Thay đổi hoặc ngừng cung cấp nội dung dịch vụ

 1. Nhóm điều hành có thể ngừng hoặc thay đổi nội dung dịch vụ mà không cần có sự thừa nhận của thành viên.
 2. Nhóm điều hành không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu xảy ra tổn hại đến thành viên do việc thay đổi hoặc ngưng nội dung dịch vụ.

Điều 16: Những điều khoản miễn trừ

 1. Nhóm điều hành có quyền điều tra – quản lý – xóa bỏ ý kiến hoặc nội dung email mà các thành viên trao đổi với nhau, nhưng không có nghĩa vụ điều tra – quản lý – xóa bỏ những nội dung nêu trên.
 2. Nhóm điều hành luôn nỗ lực để duy trì tốt hệ thống đăng nhập để các bạn sử dụng một cách thuận lợi nhất, nhưng không thể luôn luôn đảm bảo được tình trạng hoạt động thông suốt.
 3. Nhóm điều hành không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu xảy ra rắc rối giữa các thành viên với nhau, giữa thành viên với người thứ ba, hoặc giữa những người thứ ba với nhau (không phải là thành viên trang web)
 4. Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, sau khi nhận khiếu nại từ hội viên hoặc người thứ ba, mọi tranh chấp sẽ được giải quyết theo phân giải của tòa án. Trường hợp phải bồi thường chi phí (thiệt hại, luật sư, án phí..), chúng tôi sẽ gửi yêu cầu thanh toán đến người gây ra tranh chấp theo phân xử của tòa.
 5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu việc truy cập trang web gặp vấn đề hoặc không truy cập được, dịch vụ không được hoàn chỉnh hoặc không được cung cấp một cách hoàn hảo. Ngoài ra, nhóm điều hành cũng không chịu trách nhiệm nếu như tài khoản truy cập của thành viên có vấn đề.

Điều 17: Luật chỉnh sửa

Tranh chấp xảy ra liên quan đến dịch vụ chúng tôi hỗ trợ thì việc chỉnh sửa sẽ tiến hành theo quy định của luật pháp Nhật Bảnbất kể nội dung tranh chấp như thế nào.

 • Ngày ra văn bản: 31 tháng 10 năm 2011