Từ điển làm đẹp

Chất sừng

Lớp trên cùng của da (biểu bì) là lớp sừng.

Khi lớp tế bào biểu bì chết đi biến thành lớp ghét trên da.